دوازدهم تيرماه
8/25/2008 1:32:34 AM

روز داروسازي

روز داروسازي يكي از روزهايي است كه هرساله در ايران به مناسبت آن در 7 جمادي الثاني مراسمي

برگزار مي شود دليل نامگذاري اين روز يكي سالروز تولد ذكرياي رازي كاشف الكل و داروسازي ايراني

و دوم لزوم اهميت به داروسازان مي باشد نوع مناسبت ميهني و ملي مي باشد نهاد نامگذاري اين مناسبت

وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشكي مي باشد و اين روز از ديدگاه اجتماعي فرهنگي براي ما حائز اهميت

است كه خود توجه بر فرهنگ كهن ايرانيان را مي رساند.

درسال 1978 كنفرانس جهاني آلماآتاي مراقبتهاي اوليه بهداشتي P H C را به عنوان وسيله و ابزار

رسيدن به هدف جهان سالم معرفي كرد و در سال 1980 در مجمع عمومي سازمان ملل متحد قطعنامه اي به

تصويب رسيد كه بر مراقبتهاي اوليه بهداشتي با تكيه بر صنعت داروسازي به عنوان توسعه ملي تاكيد

شده است اجراي مراقبتهاي بهداشتي عبارتند از:

1- آموزش همگاني جامعه درباره مسائل بهداشتي جامعه

2- بهبود غذا و تغذيه صحيح

3- تامين آب سالم كافي و بهسازي اساسي محيط

4- پيش بيني و تدارك داروهاي اساسي

5- درمان مناسب بيماريها با تكيه بر داروها

6- ايمني سازي عليه بيماريهاي عمده عفوني با استفاده از داروهاي آنتي بيوتيك

باتوجه به اين مسائل و همچنين نقشي كه دارو در حفظ جان مردم و پيشگيري از مرگهاي بي مورد وارد

يك ضرورت مسلم است و همچنين نقش داروسازان و شركتهاي دارويي در اين مسائل كه ذكر شد وزارت بهداشت

درسال 1363 هرساله سال تولد محمد بن ذكرياي رازي را كه در 7 جمادي الثاني به دنيا آمده است را

به عنوان روز داروسازي نامگذاري كرده است كه خود اهميت داروسازان و داروها و همچنين ذكرياي رازي

كاشف الكل را مي رساند مدت زمان اجراي مراسم يك روز در روز 7 جمادي الثاني مي باشد كه از لحاظ

يا بين المللي مناسب اين مناسبت يك مناسبت ملي مي باشد و از لحاظ ميهني براي جمهوري اسلامي ايران

مهم مي باشد

برگرفته ازسايت مركز تحقيقات مطالعات و سنجش صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايرانمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services