وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى در گزارشى منشور حقوق بيماران، نسبت به پزشکان و مراکز درمانى را تدوين و اعلام کرد.

بر اساس اين منشور، بيمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب، مؤثر و همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادى، فرهنگى و مذهبى از گروه درمان انتظار داشته باشد.

بر همين اساس بيمار حق دارد محل بسترى، نام پزشک، پرستار و ساير اعضاى گروه معالج را در صورت تمايل بداند.

همچنين بيمار حق دارد در خصوص مراحل تشخيص، درمان و سير پيشرفت بيمارى اطلاعات ضرورى را شخصا ويا در صورت تمايل از طريق يکى از بستگان از پزشک درخواست نمايد، به طورى که در فوريتهاى پزشکى، اين امر نبايد منجر به تاخير در درمان ويا تهديد جانى بيمار شود.

بيمار حق دارد قبل از معاينات ويا اجراى درمان، اطلاعات ضرورى و در خصوص عوارض احتمالى ويا کاربرد ساير روشها را در حد درک خود از پزشک معالج دريافت و در انتخاب شيوه نهايى درمان مشارکت کند.

بيمار حق دارد در صورت تمايل شخصى و عدم تهديد سلامتى آحاد جامعه طبق موازين قانونى، رضايت شخصى خود را از خاتمه درمان اعلام ويا به ديگر مراکز درماني مراجعه کند.

بيمار حق دارد جهت حفظ حريم شخصى خود از محرمانه ماندن محتواى پرونده پزشکى، نتايج معاينات و مشاوره هاى بالينى جز در مواردى که بر اساس وظايف قانونى از گروه معالج استعلام صورت مى گيرد، اطمينان حاصل کند.

بيمار حق دارد از رازدارى پزشک و ديگر اعضاى اصلى تيم معالج برخوردار باشد، لذا حضور بالينى افرادى که مستقيما در روند درمان شرکت ندارند موکول به کسب اجازه از بيمار است.

بيمار حق دارد از دسترسى به پزشک معالج و ديگر اعضاى اصلى گروه معالج در طول مدت بسترى، انتفال و پس از ترخيص اطمينان حاصل کند.

بيمار حق دارد با کسب اطلاع کامل از نوع فعاليتهاى آموزشى و پژوهشى بيمارستان که بر روند سلامتى و درمان او مؤثرند، تمايل و رضايت شخصى خود به مشارکت در درمان، اعلام ويا در مراحل مختلف پژوهش از ادامه همکارى خوددارى کند. بيمار حق دارد در صورت ضرورت اعزام و ادامه درمان در ساير مراکز درمانى قبلا از مهارت گروه معالج، ميزان تعرفه ها و پوشش بيمه اى خدمات در مرکز درمانى مقصد مطلع شود.


منوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
       

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services