تاول Blister
9/24/2008 8:15:40 AM

تجمعي از مايع در زير سطح پوست ميباشد.

سن، جنس، ژنتيك و نحوه زندگي

عوامل خطر مهمي نيستند. تاول زماني ايجاد ميشود كه از عروق خوني موجود در پوست،‌مايع نشت كند كه معمولاً پس از يك آسيب جزئي، رخ مي‌دهد و تجمع مايع منجر به ايجاد يك ناحيه برآمده كوچك درست در زير پوست مي‌گردد. شايعترين علل تاولهاي منفرد، اصطكاكهايي همچون پوشيدن كفشهايي با اندازه نامناسب و نيز سوختگيها شامل آفتاب سوختگي ميباشد. تاولهاي منتشر ممكن است در اثر اگزما يا در بعضي عفونتهاي ويروسي مثل آبله مرغان و زونا ايجاد شود. زرد زخم كه يك عفونت باكتريايي پوست ميباشد،‌ ممكن است باعث ايجاد تاولهايي پر از چرك گردد. همچنين علل ديگري با شيوع كمتر اما بالقوه تهديد كننده حيات وجود دارند كه منجر به ايجاد تاول در نواحي خاصي از پوست يا در كل بدن ميشوند. تاولي كه در اثر آسيب جزئي به وجود مي‌آيد، معمولاً به سرعت، بدون درمان،‌ بهبود مي‌يابد. پوست جديد در زير تاول پديدار شده، مايع به تدريج جذب شده و لايه فوقاني پوست خشك ميشود ومي‌افتند. اگر پوست از هم گسيخته شده يا در محل تاول احتمال آسيب بيشتري باشد، بايد محل را با پانسمان خشك بپوشانيد. تاولهاي به وجود آمده در اثر بيماري يا عفونت ممكن است نياز به دارو درماني داشته باشند. نبايد جهت آزاد شدن مايع، تاول را سوراخ كنيد. زيرا پوست به عنوان سدي در برابر عفونت عمل مي‌كند. اگر تاولها از چرك پر شده باشند يا متوجه انتشار قرمزي به پوست اطراف شديد، به پزشكتان مراجعه نماييدمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services