ساركوم كاپوزي Kaposis sarcoma
9/24/2008 12:38:49 PM

يك سرطان پوستي است كه با ضايعات برآمده قهوه‌اي متمايل به صورتي مشخص ميشودو اغلب همراه با ايدز ميباشد.

جنس

در مردان شايعتر است.

نحوه زندگي

فعاليت جنسي محافظت نشده با شركاي جنسي متعدد و مصرف مواد مخدر تزريقي، عوامل خطر موثر در موارد همراه با ايدز ميباشند.

سن، ژنتيك

عوامل خطري هستند كه بستگي به علت بيماري دارند. ساركوم كاپوزي بيماري بسيار نادري بوده كه اساساً در مردان با اصليت مديترانه‌اي يا يهودي به وجود مي‌آمد. اين بيماري به آهستگي ايجاد مي‌شد و به ندرت انتشار مي‌يافت. با اين وجود هم اكنون يك شكل سريعاً پيشرونده به طور روزافزوني در افراد مبتلا به ايدز رخ مي‌دهد. در چنين مواردي، ارتباطي با عفونت هرپس ويروس، وجود دارد. ضايعات ساركوم كاپوزي با حدود كاملاً مشخص و به رنگ قهوه‌اي مايل به صورتي بوده و مي‌توانند در هر جايي از پوست به وجود آيند. در موارد مرتبط با ايدز، ضايعات سريعاً‌ انتشار مي‌يابند، در موارد شديد، ضايعات ممكن است غشاهاي مخاطي به ويژه كام و اعضاي داخلي را درگير سازند. ضايعات داخلي مي‌توانند منجر به خونريزي شديد شوند. در صورت تشخيص زودهنگام، ساركوم كاپوزي موضعي را مي‌توان به طور موثري با اشعه درماني درمان نمود. در موارد پيشرفته‌تر، ممكن است شيمي درماني لازم شود. ساركوم كاپوزي بندرت علت اصلي مرگ در افراد مبتلا به ايدز است، با اين وجود، زمانيكه اعضاي داخلي درگير باشند، اين بيماري ممكن است كشنده باشدمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services